Věnujte pozornost návodu prověřenému praxí.

Správné provedení montáže je důležité pro výsledný vzhled a dlouhodobou funkčnost díla. Použití kvalitních materiálů a zachování doporučených postupů je proto nezbytné!!

Na základě dlouhodobých zkušeností s výrobou bazénových lemů a dlažby doporučujeme následující postup při montáži a níže uvedené materiály pro jejich bezproblémovou realizaci.

 • Doporučené materiály od firmy Mapei můžete nahradit i výrobky jiných společností. Je ale nutné dbát na dodržení zásad o vhodnosti jejich použití pro montáž venkovních bazénových lemů a dlažeb z vibrovaného betonu.
 • Tento fakt předem konzultujte u daného výrobce s požadavkem záruky pro jejich vhodnost k výše uvedeným potřebám.
 • Na reklamace poškození bazénových lemů nebo stavby z důvodu použití nevhodných materiálů nebude následně brán ohled.
 • Montáž provádějte pouze na kvalitní, předem připravený podklad.

Bazénové lemy a okolní dlažbu je možné nainstalovat k bazénu dvěma způsoby. Pro každý způsob je nezbytné provedení odlišné přípravy podkladu.

1.Varianta – bazénový lem nad okolní dlažbou

 • Vrchní okraj okolní dlažby je ve stejné výši s horní hranou, okrajem bazénu.
 • Bazénový lem se namontuje na konec nahoru.
 • U této varianty téměř odpadá zařezávání okolní dlažby, čímž lze ušetřit mnoho času i nákladů za práci pokladače.
 • Při plánování posuvného zastřešení je nutné předem v dokumentaci zohlednit výšku a šíři bazénového lemu, aby následně nepřekážel posuvným segmentům.
Obrázek způsob montáže baz. lemu Mystery_nad okolní dlažbu

2.Varianta – bazénový lem ve stejné výši s okolní dlažbou

 • Výši betonového podkladu je nutné připravit, aby po nalepení okolní dlažby korespondoval s výškou bazénového lemu (platí pro montáž dlažby jiné tloušťky nebo od jiného výrobce).
 • Bazénový lem má tloušťku 30 mm a pokud se s ním síla okolní dlažby neshoduje, je potřeba  betonový podklad ponížit nebo povýšit!
 • U stanovení výše betonového podkladu je nezbytné do výpočtu promítnout i výšku lepidla cca.4-5 mm!
 • O tuto výšku povrch betonového podkladu ponižte! Tato varianta je technicky náročnější zvláště u bazénů s rádiusovými provedeními.
 • Vyžaduje zručného řemeslníka, který ovládá dořezávání okolní dlažby.
 • K vnějším rádiusovým zaoblením bazénových lemů kopírujícím tvar bazénu je nutné dořezat okolní dlažbu.
 • Výhodou tohoto provedení je vytvoření rovné plochy okolo celého bazénu a možnost zmenšení velikosti (šíře) případného zastřešení na minimum.
Obrázek způsob montáže baz. lemu Mystery_v rovině s okolní dlažbou_35mm
Obrázek způsob montáže baz. lemu Mystery_v rovině s okolní dlažbou_40mm

Příprava podkladu

 • Pro správnou montáž bazénových lemů a jejich bez problémový provoz je nezbytně nutné provést řádnou úpravu terénu a přípravu podkladu na který se bazénové lemy a dlažba budou instalovat.
 • Doporučujeme provést úpravu podkladu dle níže popsaného návodu, čímž předejdete případným destrukcím díla a také zbytečným snahám o reklamování poškozených bazénových lemů a dlažby.
 • Na bazén a jeho okolí nahlížejte jako na stavbu, která má svá pravidla a fyzikální vlastnosti. Navíc je díky svému dutému tvaru vystavena extrémní zátěži v zimním období, jelikož boční stěny promrzají po celé jeho délce.
 • Z těchto důvodů doporučujeme realizovat stavbu opravdu pečlivě.

Popis jednotlivých kroků:

 • srovnejte a zhutněte rostlý terén – zeminu okolo bazénu.
 • položte geotextilní tkaninu.
 • ve výkopu kolem bazénu proveďte drenáž v místech viz. obrázek a proveďte zhutňovaný štěrkový násyp pomocí štěrku frakce 4-8 mm a 8-16 mm ( minimální    podkladní vrstva zhutněného štěrkového zásypu musí být 10 cm ).
 • položte armovací síť tl. 8-10 mm oka 10×10 mm. až ke stěně bazénu a zalijte betonem tl. min 8 cm ( max. spád podkladního betonu do 1,5% ).
 • Beton je nezbytné nechat vyzrát min. 21 dní. Nikdy nelepte bazénový lem na nevyzrálý podklad, při vyzrávání betonu mohou nastat vlásečnicové trhliny a destrukce dlažby.
 • Proarmování betonové desky je naprosto nezbytné, protože betonová deska přemostí výkop a zapře se o okraje rostlé zeminy a okraj bazénu.
 • Tim vytvoří pevný můstek a i kdyby po čase došlo k sednutí zeminy, nebude to mít vliv na okolní dlažbu a bazénový lem.
 • Je proto nutné zadláždit vždy větší okolní plochu než je samotný výkop pro bazén !!
 • V případě že je výkop kolem bazénu úzký, proveďte drenáž a geotextilie a vyplňte pískem zhutňovaným proléváním vodou (nepoužívat suť, prosívku nebo hlínu)!!
 • Na toto podloží zhutněte štěrk min.12 cm a zalejte betonem do nezámrzné hloubky 110 cm , který propojte armovací sítí se stěnou bazénu a vytvořte tak betonovou desku.
 • Výše betonové desky k vrchní hraně bazénu závisí na tloušťce zamýšlené okolní dlažby a na zvolené metodě izolace podkladu.
 • Izolace podkladu je taktéž naprosto nezbytná z důvodu zamezení vzlínání vlhkosti a tím vytváření případných barevných odlišností bazénových lemů, nebo vzniku vápenných výkvětů.

Pokud budete instalovat okolní pochůznou dlažbu tloušťky 40 mm, bude podkladová deska ve výši k hraně bazénu následovně:

 • hrana bazénu                 0
 • izolace                         – 3 mm
 • lepidlo                         – 4 mm
 • dlažba                        – 40 mm
 •  armování

CELKEM                              – 47 mm

Doporučené složení betonu – poměr k cementu:

 • cement Portlandský  42,5         1
 • kamenivo 4-8 mm                     0,9
 • kamenivo 8-16 mm                   1,55
 • písek 0-4 mm                               2
 • mement 10/40                           0,012

MELMENT je superplastifikátor který umožňuje výrobu betonů vysokých pevnostních tříd ze směsí tekuté konzistence. Zvyšuje pevnost, vodotěsnost a odolnost betonu vůči klimatickým jevům. Vyrábí Stachema Kolín s.r.o..

Další případné přípravky do betonu:

PORALAN STA – provzdušňující přísada pro vyšší mrazuvzdornost

KALKODUR – urychlovač tuhnutí při nízkých teplotách

RETARDAL TKP – zpomalovač tuhnutí při vysokých teplotách

Dávkování uvedených přípravků provádějte dle návodu od výrobce.

Obrázek

zachycuje průřez stavbou od provedení odvodnění drenáží, způsobu doplnění (obsypání) výkopu okolo bazénu, včetně jeho uzavření betonovou deskou.

 • Důležité je její proarmování s boční zdí bazénu!
 • Část pod bazénovým lemem (označena zeleně) je betonová mazanina, kterou doplníte prostor vzniklý mezi hranou bazénu a pochůznou dlažbou.
 • Pod bazénový lem je možno použít mřížkovou folii z PVC k zvýšení odolnosti lepeného spoje (není to ale nezbytně nutné).
 • U plastových bazénů ponechejte mezi zoubkem a stěnou bazénu mezeru cca. 5 mm – dilatační spáru.
 • V zimním období mají polypropylénové bazény působením mrazu tendenci se smršťovat, což by při absenci dilatační spáry vedlo k poškození bazénového lemu.
 • U betonových bazénů s fólií bazénový lem přitiskněte zoubkem přímo na bazénovou stěnu, beze spáry. 
Způsob úpravy terénu u bazénu

Montáž - penetrace

Betonový podklad starší 6 měsíců by měl být ošetřen penetračním nátěrem (nové betonové podklady, mladší 6 měsíců není potřeba penetrovat a tuto operaci můžete vynechat). 

 • Pomocí velkého štětce nebo válečku natřete suchý a čistý podklad jednou vrstvou penetračního nátěru MAPEI – Primer 3296.
 • Podklad ponechejte řádně zaschnout min. 2-3 hodiny (doba zasychání závisí na místních klimatických podmínkách). 

Aplikací penetračního přípravku je zajištěna lepší přilnavost lepených ploch a vyšší kvalita spoje.

Montáž – příprava lemů

Po zaschnutí penetračního nátěru (pokud byl aplikován) začněte s šetrným rozmísťováním jednotivých dílců.

 • Bazénové lemy (dlažbu) postupně ukládejte na jejich místa, aby mezi nimi vznikaly spáry šíře min. 5 mm.
 • Lem přesaďte přes vnitřní okraj cca.10 mm dovnitř bazénu, aby vznikla tzv. „okapnička“. Tento převis zajišťuje plynulé zakrytí přechodu hrany bazénu a slouží i jako vlnolam k zabraňování úniku (šplouchání) vody z bazénu.
 • Vnější stranu bazénových lemů vyrovnávejte do roviny provázkem.
 • Bazénové lemy nemusí vždy přesně kopírovat vnitřní stěny bazénu z důvodu možné nerovnosti bazénu samotného!
 • Pokud lemy nevychází přesně a musí se zařezávat, začněte u oblouků (oválný nebo obdélný bazén s rohovými rádiusy) a nakonec dokončete rovné strany.
 • Případné dořezávání provádějte flex pilou a kotoučem na kámen nebo diamantem. Řezání za mokra nedoporučujeme z důvodu zamokření a zašpinění (lemy a dlažby se lepí suché, bez máčení nejlépe drží).
 • U bazénu vždy záleží na kvalitě, rovinatosti jejich bazénové stěny, kterou má lem kopírovat. Proto je potřeba řídit se hlavně podle vnější strany bazénového lemu, kterou zarovnávejte provázkem.

Pokud plánujete za bazénovými lemy pokračování okolní dlažbou, je dobré mít tuto dlažbu k dispozici již při samotné pokládce lemů. Můžete podle ní přizpůsobit velikost spár mezi lemy, aby tyto následně korespondovaly se spárami okolní dlažby!  

Montáž - lepení

Pro lepení bazénových lemů použijte mrazu odolné venkovní lepidlo MAPEI – Keraflex Maxi S1.

 • Bazénové lemy se lepí bez předešlého namáčení a případný povlak zpěněného betonu na rubu je nutné odstranit drátěným kartáčem, jinak lem dostatečně nedrží na podkladu a v zimě může dojít k jeho odmrznutí. 
 • Lepidlo rozmíchejte s vodou podle návodu na obalu a nanášejte v dostatečném množství pomocí ozubené stěrky.
 • Aplikaci proveďte řádně, na celou plochu podkladu určeného pro nalepení bazénového lemu.
 • Nesmí zde vzniknout dutiny a lem (dlažba) musí být přilepeny celou svou plochou. Je dobré nanést (namáznout) i menší množství lepidla z boku dílce (opatrně aby se neušpinil jeho povrch), čímž se částečně, odspodu, vyplní i boční spáry.
 • Bazénové lemy (dlažba) musí být usazeny na dostatečném množství lepidla, které zajistí vyrovnání jejich případných výškových rozdílů a provede jejich pevnou fixaci.
 • Při pokládce můžete s opatrností použít bílé gumové kladivo, které nezanechává šmouhy. Případný poklep provádějte velice jemně, aby nedošlo k prasknutí dílce.
 • Jakékoliv ušpinění povrchu lepidlem ihned odstraňte umytím houbou a čistou vodou!
 • Nalepené dlaždice nechte před finálním spárováním zaschnout minimálně 24 hodin. Po tuto dobu je zabezpečte před deštěm, aby se voda nedostala do spár a pod jejich povrch dlaždic.

Dostatečné množství použitého lepidla a jeho správná aplikace brání průchodu vlhka z podkladního betonu do tělesa bazénového lemu (dlažby). Zamezuje vznik barevných odlišností, snižuje možnost výskytu vápenných výkvětů a brání odmrznutí.

Montáž - spárování

Po dostatečném zaschnutí lepidla, zpravidla druhý den, přejděte ke spárování.

 • Spáry řádně očistěte od kousků lepidla, prachu a jiných nečistot.
 • Před samotným spárováním je vhodné použít papírovou ochranou pásku proti ušpinění povrchu lemů.
 • Pásku nalepte po okrajích spár co nejpřesněji, aby se spárovací hmotou neznečistil okolní povrch (pásku nejdříve vyzkoušejte, zda je vhodná a případně po odlepení nezanechává stopy lepidla na povrchu).
 • Pro spárování použijte spárovací hmotou MAPEI – Ultracolor Plus, která barevně koresponduje s odstínem bazénových lemů a dlažby. Část spárovací hmoty, kterou jste schopni zpracovat do cca. 30 minut rozmíchejte s vodou dle návodu na obalu.
 • Vyplňování spáry provádějte na dvakrát (poprvé naplňte spáru cca. do poloviny) s přestávkou 1-2 hodiny, aby spárovací hmota mírně zatuhla a nevytekla zboku ze spár.
 • Spáry musí být vyplněny celé (kompaktně) ve svém průřezu, aby uvnitř nevznikly dutiny, v kterých by se mohla hromadit voda.
 • Spárování provádějte např. plastovou stěrkou a spáru nahoře zamáčkněte mírně dovnitř dřevěnou kulatinou nebo prstem.
 • Plnění spár je možné provádět i pomocí průmyslové kartuše, ale spárovací hmota musí být namíchána řidší, aby šla z kartuše vymáčknout.
 • Ochranné pásky doporučujeme odstranit co nejdříve, po zavadnutí spár. Případné ušpinění povrchu spárovací hmotou ihned umyjte houbou a čistou vodou!!  
 • Spárování neprovádějte za teplot vyšších 25 stupňů a čerstvě provedené spáry chraňte až do jejich konečného vyzrání před sluncem, deštěm a mrazem.
 • Prostor mezi „okapničkou“ bazénového lemu a stěnou bazénu je nutné taktéž zabezpečit. Mohlo by zde docházet k zatékání vody pod lem a hromadění nečistot, případně plísní.
 • V místě spáry odmastěte stěnu bazénu odmašťovačem MAPEI – Primer FD. Použijte malý štěteček a spáru po aplikaci nechte několik minut odvětrat. Pozor na znečištění bazénu, odmašťovač může způsobit jeho nevratné poškození!!
 • Následně spáru vyplňte silikonovým tmelem MAPEI – Mapesil AC, který prstem řádně zatlačte.
 • Spárování neprovádějte za teplot vyšších 25 stupňů.

Impregnace povrchu

 • Betonové výrobky řady Mystery jsou již při výrobě plněny hydrofobními materiály.
 • Tyto snižují nasákavost jejich povrchu a redukují tak přenos a usazování nečistot do vnitřní struktury.
 • Pro běžné, domácí používání není tedy zapotřebí již další ochrana jejich povrchu.
 • Tato je naopak vhodná při plánované vyšší zátěži, např. komerčním použití u veřejných bazénů a při větší frekvencí osob v penzionech, atd..
 • Pro ochranu povrchů výrobků z vibrovaného betonu doporučujeme použití impregnačního přípravku HD impregnace od společnosti Chryso.
 • Přípravek mírně vytvrzuje jejich povrch, zabraňuje průsaku skvrn a nečistot a vytváří ochranný film proti olejům a mastnotám.
 • Roztok ve formě bílé mléčné kapaliny před aplikaci nařeďte čistou vodou v poměru 3:1 (3 díly přípravku a 1 díl čisté vody, a řádně promíchejte).
 • Následnou aplikaci provádějte za pomoci širokého plochého štětce.
 • Impregnaci naneste na celou pohledovou plochu výrobku a přebytky (kaluže) nevsáknuté impregnace ihned z povrchu setřete a vysušte čistou savou látkou.
 • Důkladné setření přebytečné impregnace je velice důležité, protože při jejím opomenutí mohou po zaschnutí na povrchu vzniknout lesklá místa a znehodnotit tak celkový jednotný vzhled.
 • Při impregnování výrobků nainstalovaných u bazénu zajistěte, aby nedošlo k znečištění bazénu samotného, nebo okolních ploch!
 • Po provedeném nátěru musí být celý povrch jednotný, mírně navlhlý a bez vlhkých skvrn.
 • Povrch výrobku během nanášení impregnačního nátěru výrazně ztmavne a mohou se na něm i objevit nepravidelné flíčky. Během pár minut, vlivem vysychání ale opět dostane svoji původní barevnost.
 • U některých barevných provedení může po aplikaci dojít k nepatrnému prohloubení jejich sytosti (tzv. mokrý efekt).
 • Impregnování je vhodné provádět na již namontované a dostatečné proschlé, zaspárované dlažbě (lemech) čímž je celá plocha včetně spár jednolitě uzavřena.
 • Pokud provedete impregnaci výrobků před jejich montáží, tyto následně volně rozložte na suchém, větraném místě a nechte řádně proschnout.
 • Doba zasychání je závislá na aktuálních klimatických podmínkách a v jednotlivých ročních obdobích může trvat rozdílně.
 • Čerstvě naimpregnované výrobky nikdy neprokládejte přepravním balícím polystyrenem nebo jinými proložkami, tyto mohou na povrchu způsobit nevratné otisky nebo fleky!!  
 • Minimální doba k celkovému proschnutí a 100% ochraně výrobků by neměla být kratší než 24 hodin a po tuto dobu nesmí výrobky přijít do kontaktu s vodou nebo nečistotami!
 • Impregnaci neprovádějte za mrazivého a sychravého počasí, za deště, na prudkém slunci a při teplotách nad 25 stupňů.
 • Při práci chraňte zrak ochrannými brýlemi a k ochraně rukou použijte gumové rukavice.

Přípravek HD impregnace je po zaschnutí ekologicky i zdravotně nezávadný.

Záruka

Záruka na výrobky, bazénové lemy a dlažby společnosti Pavax s.r.o. je platná po dobu 24 měsíců od data prodeje, a nevztahuje se na níže popsané události:

 • Poškození zboží při vlastní přepravě
 • Provedení instalace jiným způsobem, než požaduje výrobce
 • Instalace lemů a dlažby na popraskaný a nesoudržný podklad nebo poškození podkladu mrazem
 • Poškození lemů a dlažby špatným odvedením dešťové vody a zatečením pod dlažbu
 • Zanedbání péče nebo nesprávná údržba výrobků

Montáž - Spotřeba materiálů

Níže uvedený soupis uvádí počty materiálů potřebných pro správnou montáž bazénových lemů. Podle počtu zakoupených lemů snadno zjistíte, jaký počet a typ materiálů potřebujete.

pro přípravu porézního a sprašného betonového podkladu staršího 6 měsíců

 • obsah balení 5 kg, vydatnost 20-25 m2 (pro cca. 50-60 ks bazénových lemů)
 • cena za balení 870,- Kč bez DPH
Penetrace Primer 3296

mrazuvzdorné lepidlo k aplikaci na betonové podklady, pro nanášení vrstvy od 3 do 15 mm

 • obsah balení – 25 kg, vydatnost 5–6 m2 (pro cca. 20 ks bazénových lemů)
 • cena za balení 903,- Kč bez DPH
Lepidlo Keraflex Maxi S1

dvousložkové mrazuvzdorné lepidlo pro lepení bazénových lemů na plastový a polypropylenový podklad

 • obsah balení – 5 kg, vydatnost 1,5 m2 (pro cca.10-15 ks bazénových lemů)
 • cena za balení 1395,- Kč bez DPH
Lepidlo Ultrabond Eco Pu 2K

mrazuodolná spárovací hmota s přídavkem křemičitého písku pro spáry šířky 2-20 mm

 • obsah balení – 5 kg, vydatnost 2-2,5 m2 (pro cca. 20 ks bazénových lemů)
 • cena za balení 437,- Kč bez DPH
Spárovací hmota Ultracolor Plus

mrazuodolný, transparentní spárovací silikon pro pružné uzavření spár u vnitřní stěny bazénu

 • obsah balení – 310ml, vydatnost 4-5 bm (pro cca. 40-45 ks bazénových lemů)
 • cena za balení 226,- Kč bez DPH
Spárovací tmel pro bazénovou dlažbu Mapei Mapesil AC

slouží k odmaštění,  připravení spáry vnitřní stěny bazénu před aplikací silikonu

 • obsah balení – 0,2ltr., vydatnost 30 bm (pro cca. 60-70 ks bazénových lemů)
 • cena za balení 522,- Kč bez DPH
odmašťovač spár Primer FD

voděodolný impregnační nátěr k ošetření povrchu betonu

 • obsah balení – 1 ltr., vydatnost  8-9 m2 (pro cca. 45-50 ks bazénových lemů)
 • cena za balení 190,- Kč bez DPH
Impregnace betonu HD

Výrobky můžete zakoupit nebo objednat k Vaší zakázce u naší společnosti. Uvedené ceny jsou doporučeny výrobcem.

Potřebné množství pro Vaši stavbu rádi vypočteme, použijte tlačítko Cenová nabídka.