Věnujte pozornost návodu prověřenému praxí.

Správné provedení montáže je důležité pro výsledný vzhled a dlouhodobou funkčnost díla. Použití kvalitních materiálů a zachování doporučených postupů je proto nezbytné!!

Na základě dlouhodobých zkušeností s výrobou bazénových lemů a dlažby doporučujeme následující postup při montáži a níže uvedené materiály pro jejich bezproblémovou realizaci.

 • Doporučené materiály od firmy Mapei můžete nahradit i výrobky jiných společností. Je ale nutné dbát na dodržení zásad o vhodnosti jejich použití pro montáž venkovních bazénových lemů a dlažeb z vibrovaného betonu.
 • Tento fakt předem konzultujte u daného výrobce s požadavkem záruky pro jejich vhodnost k výše uvedeným potřebám.
 • Na reklamace poškození bazénových lemů nebo stavby z důvodu použití nevhodných materiálů nebude následně brán ohled.
 • Montáž provádějte pouze na kvalitní, předem připravený podklad.
 • Umělý pískovec má porézní strukturu, která je bez ošetření náchylná přijímat vodu. Do neošetřeného povrchu se mohou transportovat různé nečistoty, které se v něm postupně usazují.
 • Tímto může po čase dojít až k nevratnému poškození!
 • Výrobky proto důrazně doporučujeme opatřit (nejlépe již před jejich montáží) doporučenou impregnací, která výše uvedeným vlivům spolehlivě zamezí.
 • Více informací naleznete v sekci návod na impregnaci. 

Bazénové lemy a okolní dlažbu je možné nainstalovat k bazénu dvěma způsoby. Pro každý způsob je nutné provedení odlišné přípravy podkladu.

1.Varianta – bazénový lem nad okolní dlažbou

 • Vrchní okraj okolní dlažby je ve stejné výši s horní hranou, okrajem bazénu a bazénový lem se namontuje na konec nahoru.
 • U této varianty téměř odpadá zařezávání okolní dlažby, čímž lze ušetřit mnoho času i nákladů za práci pokladače.
 • Při plánování posuvného zastřešení je nutné předem v dokumentaci zohlednit výšku a šíři bazénového lemu, aby následně nepřekážel posuvným segmentům.
Obrázek způsob montáže baz. lemu Klasic_nad okolní dlažbu

2.Varianta – bazénový lem ve stejné výši s okolní dlažbou

 • Výše betonového podkladu se musí připravit tak, aby po nalepení okolní dlažby korespondovala s výškou bazénového lemu (platí pro montáž dlažby jiné tloušťky nebo od jiného výrobce).
 • Bazénový lem má tloušťku 30 mm a pokud se s ním síla okolní dlažby neshoduje, je potřeba  betonový podklad ponížit nebo povýšit!
 • U stanovení výše betonového podkladu nutno do výpočtu promítnout i výšku lepidla v síle cca. 4-5 mm!
 • O tuto výšku povrch betonového podkladu ponižte!
 • Tato varianta je technicky náročnější zvláště u bazénů s rádiusovými provedeními.
 • Vyžaduje zručného řemeslníka, který ovládá dořezávání okolní dlažby.
 • K vnějším rádiusovým zaoblením bazénových lemů kopírujícím tvar bazénu je nutné dořezat okolní dlažbu.
 • Výhodou tohoto provedení ale je vytvoření rovné plochy okolo celého bazénu a možnost zmenšení velikosti (šíře) případného zastřešení na minimum.
Obrázek způsob montáže baz. lemu Klasic_v rovině s okolní dlažbou_30mm

Příprava podkladu

Pro správnou montáž bazénových lemů a jejich bezproblémový provoz proveďte řádnou úpravu terénu a podkladu, na který budete bazénové lemy instalovat.

 • Úpravu podkladu zhotovte dle níže popsaného návodu, čímž předejdete případným destrukcím díla a také zbytečným snahám o reklamování poškozených bazénových lemů a dlažby.
 • Na bazén a jeho okolí je nutné pohlížet jako na stavbu, která má svá pravidla a fyzikální vlastnosti a navíc je díky svému dutému tvaru vystavena extrémní zátěži v zimním období, jelikož boční stěny promrzají po celé jeho délce.
 • Z těchto důvodů přistupujte k realizaci Vaší stavby opravdu pečlivě.

Popis jednotlivých kroků:

 • srovnejte a zhutněte rostlý terén, zeminu okolo bazénu a položte geotextilní tkaninu.
 • ve výkopu okolo bazénu proveďte drenáž v místech viz. obrázek a proveďte zhutňovaný štěrkový násyp pomocí štěrku frakce 4-8 mm a 8-16 mm (minimální podkladní vrstva zhutněného štěrkového zásypu musí být 10 cm).
 • položte armovací síť tl. 8-10 mm oka 10×10 mm. až ke stěně bazénu a zalijte betonem tl. min 8 cm (max. spád podkladního betonu do 1,5%).
 • Beton ponechejte vyzrát min. 21 dní, což je minimální doba pro jeho dostatečnou pevnost.
 • Nikdy nelepte bazénový lem nebo dlažbu na nevyzrálý podklad, při vyzrávání betonu mohou nastat vlásečnicové trhliny a destrukce dlažby.
 • Proveďte proarmování betonové desky, které je taktéž naprosto nezbytné!  Betonová deska přemostí výkop, zapře se o okolní rostlou zeminu a okraj bazénu, a tím vytvoří pevný můstek.
 • I kdyby po čase došlo k sednutí zeminy nebude to mít vliv na okolní dlažbu a bazénový lem.
 • Je proto vhodné zadláždit větší okolní plochu než je samotný výkop pro bazén !!
 • V případě že je výkop kolem bazénu úzký, proveďte drenáž a geotextilie a vyplňte pískem zhutňovaným proléváním vodou (nepoužívejte suť, prosívku nebo hlínu)!!
 • Na toto podloží zhutněte štěrk síly min.12 cm a zalejte betonem do nezámrzné hloubky 110 cm , který propojte armovací sítí se stěnou bazénu a vytvořte tak betonovou desku.
 • Výše betonové desky k vrchní hraně bazénu závisí na tloušťce zamýšlené okolní dlažby a na zvolené metodě izolace podkladu.
 • Izolace podkladu je naprosto nezbytná z důvodu zamezení vzlínání vlhkosti a tím vytváření případných barevných odlišností bazénových lemů, nebo vzniku vápenných výkvětů.

Pokud budete instalovat okolní pochůznou dlažbu tloušťky 40 mm, bude podkladová deska ve výši k hraně bazénu následovně:

 • hrana bazénu                 0
 • izolace                         – 3 mm
 • lepidlo                         – 4 mm
 • dlažba                        – 40 mm
 •  armování

CELKEM                       – 47 mm

Doporučené složení betonu – poměr k cementu:

 • cement Portlandský  42,5         1
 • kamenivo 4-8 mm                     0,9
 • kamenivo 8-16 mm                   1,55
 • písek 0-4 mm                               2
 • mement 10/40                           0,012

MELMENT je superplastifikátor který umožňuje výrobu betonů vysokých pevnostních tříd ze směsí tekuté konzistence. Zvyšuje pevnost, vodotěsnost a odolnost betonu vůči klimatickým jevům. Vyrábí Stachema Kolín s.r.o..

Další případné přípravky do betonu:

PORALAN STA – provzdušňující přísada pro vyšší mrazuvzdornost

KALKODUR – urychlovač tuhnutí při nízkých teplotách

RETARDAL TKP – zpomalovač tuhnutí při vysokých teplotách

Dávkování uvedených přípravků provádějte dle návodu od výrobce.

Obrázek

zachycuje průřez stavbou od provedení odvodnění drenáží, způsobu doplnění (obsypání) výkopu okolo bazénu, včetně jeho uzavření betonovou deskou.

 • Důležité je její proarmování s boční zdí bazénu!
 • Část pod bazénovým lemem (označena zeleně) je betonová mazanina, kterou doplníte prostor vzniklý mezi hranou bazénu a pochůznou dlažbou.
 • Pod bazénový lem je možno použít mřížkovou folii z PVC k zvýšení odolnosti lepeného spoje (není to ale nezbytně nutné).
 • U plastových bazénů ponechejte mezi zoubkem a stěnou bazénu mezeru cca. 5mm – dilatační spáru.
 • V zimním období mají polypropylénové bazény působením mrazu tendenci se smršťovat, což by při absenci dilatační spáry vedlo k poškození bazénového lemu.
 • U betonových bazénů s fólií bazénový lem přitiskněte zoubkem přímo na bazénovou stěnu, bez spáry.
Způsob úpravy terénu u bazénu

Montáž - penetrace

Betonový podklad starší 6 měsíců by měl být ošetřen penetračním nátěrem (nové betonové podklady, mladší 6 měsíců není potřeba penetrovat a tuto operaci můžete vynechat). 

 • Pomocí velkého štětce nebo válečku natřete suchý a čistý podklad jednou vrstvou penetračního nátěru MAPEI – Primer 3296.
 • Podklad ponechejte řádně zaschnout min. 2-3 hodiny (doba zasychání závisí na místních klimatických podmínkách). 

Aplikací penetračního přípravku je zajištěna lepší přilnavost lepených ploch a vyšší kvalita spoje.

Montáž – příprava lemů

Po zaschnutí penetračního nátěru (pokud byl aplikován) začněte s šetrným rozmísťováním jednotivých dílců.

 • Bazénové lemy (dlažbu) postupně ukládejte na jejich místa okolo bazénu, aby mezi nimi vznikaly spáry šíře min. 5 mm.
 • U bazénů polypropylenových nepřirážejte spodní zoubek lemu až nadoraz ke stěně bazénu, ale ponechejte zde mezeru min. 5 mm. Mezera slouží jako dilatace pro pohyb bazénu při změně teplot léto, zima.
 • Vnější stranu bazénových lemů vyrovnávejte pomocí provázku.
 • Bazénové lemy nemusí vždy přesně kopírovat vnitřní stěny bazénu z důvodu možné nerovnosti bazénu samotného!
 • Pokud lemy nevychází přesně a musí se zařezávat, začněte u oblouků (oválný nebo obdélný bazén s rohovými rádiusy) a nakonec dokončete rovné strany.
 • Případné dořezávání proveďte flex pilou a kotoučem na kámen nebo diamantem. Řezání za mokra nedoporučujeme z důvodu zamokření a zašpinění (lemy se lepí suché, bez máčení nejlépe drží).
 • U bazénů betonových a fóliových je možné spodní zobáček bazénového lemu přitlačit až ke stěně bazénu.
 • Záleží ale na rovnosti bazénové stěny kterou má kopírovat. Proto je potřeba řídit se hlavně podle vnější strany bazénového lemu, kterou je nutné vyrovnat provázkem.

Pokud plánujete za bazénovými lemy pokračování okolní dlažbou, je dobré mít tuto dlažbu k dispozici již při samotné pokládce lemů. Můžete podle ní přizpůsobit velikost spár mezi lemy, aby tyto následně korespondovaly se spárami okolní dlažby!  

Montáž - lepení

Pro lepení bazénových lemů použijte mrazu odolné venkovní lepidlo MAPEI – Keraflex Maxi S1.

 • Lepidlo rozmíchejte s vodou podle návodu na obalu a nanášejte v dostatečném množství pomocí ozubené stěrky.
 • Aplikaci proveďte řádně, na celou plochu podkladu určeného pro nalepení bazénového lemu.
 • Nesmí zde vzniknout dutiny a lem (dlažba) musí být přilepeny celou svou plochou. Je dobré nanést (namáznout) i menší množství lepidla z boku dílce (opatrně aby se neušpinil jeho povrch), čímž se částečně, odspodu, vyplní i boční spáry.
 • Bazénové lemy (dlažba) musí být usazeny na dostatečném množství lepidla, které zajistí vyrovnání jejich případných výškových rozdílů a provede jejich pevnou fixaci.
 • Při pokládce nepoužívejte gumové kladivo, ale případný poklep proveďte pouze dlaní.
 • Jakékoliv ušpinění povrchu lepidlem ihned odstraňte umytím houbou a čistou vodou!
 • Nalepené dlaždice nechte před finálním spárováním zaschnout minimálně 24 hodin. Po tuto dobu je zabezpečte před deštěm, aby se voda nedostala do spár a pod povrch dlaždic.

Dostatečné množství použitého lepidla a jeho správná aplikace brání průchodu vlhka z podkladního betonu do tělesa bazénového lemu (dlažby). Zamezuje vznik barevných odlišností, snižuje možnost výskytu vápenných výkvětů a brání odmrznutí.

Montáž - spárování

Po dostatečném zaschnutí lepidla, zpravidla druhý den, přejděte ke spárování.

 •  Spáry řádně očistěte od kousků lepidla, prachu a jiných nečistot.
 • Před samotným spárováním je vhodné použít papírovou ochranou pásku proti ušpinění povrchu lemů.
 • Pásku nalepte po okrajích spár co nejpřesněji, aby se spárovací hmotou neznečistil okolní povrch (pásku nejdříve vyzkoušejte, zda je vhodná a případně po odlepení nezanechává stopy lepidla na povrchu).
 • Pro spárování použijte spárovací hmotou Mapei Keracolor GG, která obsahuje drobný křemičitý písek a koresponduje tak se strukturou bazénových lemů.
 • Část spárovací hmoty, kterou jste schopni zpracovat do cca. 30 minut rozmíchejte s vodou dle návodu na obalu.
 • Vyplňování spáry provádějte na dvakrát (poprvé naplňte spáru cca. do poloviny) s přestávkou 1-2 hodiny, aby spárovací hmota mírně zatuhla a nevytekla zboku ze spár.
 • Spáry musí být vyplněny celé (kompaktně) ve svém průřezu, aby uvnitř nevznikly dutiny, v kterých by se mohla hromadit voda.
 • Následné spárování provádějte např. plastovou stěrkou a spáru nahoře zamáčkněte mírně dovnitř dřevěnou kulatinou nebo prstem.
 • Plnění spár je možné provádět i pomocí průmyslové kartuše, ale spárovací hmota musí být namíchána řidší, aby šla z kartuše vymáčknout.
 • Ochranné pásky doporučujeme odstranit co nejdříve, po zavadnutí spár. Případné ušpinění povrchu spárovací hmotou ihned umyjte houbou a čistou vodou!!  
 • Spárování neprovádějte za teplot vyšších 25 stupňů a čerstvě provedené spáry chraňte až do jejich konečného vyzrání před sluncem, deštěm a mrazem.
 • Prostor mezi spodním zoubkem bazénového lemu a stěnou bazénu je nutné taktéž zabezpečit. Mohlo by zde docházet k zatékání vody pod lem a hromadění nečistot, případně plísní.
 • V místě spáry u spodního zoubku lemu (mezi zoubkem a stěnou bazénu) odmastěte stěnu bazénu odmašťovačem MAPEI – Primer FD. Použijte malý štěteček a spáru po aplikaci odmašťovače nechte několik minut odvětrat.
 • Pozor na znečištění bazénu, odmašťovač může způsobit jeho nevratné poškození!!
 • Spáru následně vyplňte silikonovým tmelem MAPEI – Mapesil AC, který prstem řádně zatlačte. Pokud je spára větší např. z důvodu nerovnosti stěny bazénu, vyplňte ji nejdříve provazcem Mapei – Mapefoam 6 mm a potom aplikujte silikon.
 • Spárování neprovádějte za teplot vyšších 25 stupňů.
 
 

Impregnace povrchu

Na zajištění povrchu bazénových lemů a dlažby proti nečistotám doporučujeme provést nátěr hydrofobizačním přípravkem REMEI COMPACT.

 • Přípravek vytváří účinnou ochranu proti působení povětrnostních podmínek, spadům nečistot z ovzduší a zabraňuje vzniku řas.
 • Po aplikování je odolný proti UV záření ze slunce a výrobky ochrání po dobu min. 2-3 roky.
 • První ošetření povrchu výrobků doporučujeme provést již před jejich instalací. Takto budou během montáže více chráněny proti případnému ušpinění.
 • Následnou montáž výrobků je ale přesto nutné provést tzv. „načisto“, aby nedošlo k znečištění jejich povrchu montážními materiály!
 • Aplikaci proveďte neředěným, řádně promíchaným přípravkem na suchý a čistý povrch v jednom pracovním postupu.
 • Impregnační přípravek nanášejte velkým plochým štětcem, rovnoměrně, pouze na vrchní pohledové plochy (pouze na plochy, které budou po nalepení výrobku vidět. Nenatírejte boky výrobku které se budou spárovat, ani spodní část sloužící k nalepení).
 • Nové, neošetřené výrobky z umělého pískovce mají porézní strukturu materiálu, čímž vydatně přijímají tekutiny. Při impregnování se proto nepokoušejte jejich povrch nasytit, není to účelem.
 • Důležitější než aplikované množství, je při nanášení impregnace nevynechání žádného místa povrchu!
 • Ze začátku si dávku potřebnou pro nátěr jednoho kusu odměřite, aby Vám množství impregnace vystačilo na všechny dílce.
 • Dodatečná impregnace v druhém pracovním postupu již není možná. Po zaschnutí první aplikované vrstvy je tekutinu odpuzující funkce přípravku již plně účinná a další nepřijímá.
 • Impregnační přípravek je vysoce zatékavý a při aplikaci má tendenci z povrchu stékat. Doporučujeme proto pod výrobek umístit vhodnou nádobu a přebytečnou tekutinu v ní zachytávat a následně použít na další dílce.
 • Po provedení impregnace výrobky volně rozložte na suchém, větraném místě a nechte řádně proschnout (doba zasychání je závislá na aktuálních klimatických podmínkách a v jednotlivých ročních obdobích může trvat rozdílně).
 • Čerstvě naimpregnované výrobky nikdy neprokládejte přepravním balícím polystyrenem nebo jinými proložkami, tyto mohou na povrchu způsobit nevratné otisky nebo fleky!!  
 • Minimální doba k celkovému proschnutí a 100% ochraně výrobků by neměla být kratší než 24 hodin.
 • Impregnaci neprovádějte za mrazivého a sychravého počasí, za deště, na prudkém slunci a při teplotách nad 25 stupňů.
 • Výrobky během impregnování a poté až do jejich úplného proschnutí nesmí přijít do kontaktu s vodou a nesmí být jinak znečištěny!!

Správnou funkčnost ochrany výrobků ověříte nalitím vody na jejich povrch.

 • Voda by měla zůstat na povrchu ve formě kapky, případně stéct, ale nevsáknout se.
 • Pokud se voda začne do povrchu vsakovat (cca. po 2-3 letech) je zapotřebí provést novou aplikaci impregnace.
 • Pro tuto již bude zapotřebí pouze cca. 1/3 původního množství.
 • Stav účinnosti ochranné impregnace doporučujeme kontrolovat min. jednou ročně aby se předešlo nechtěnému poškození výrobků.

Impregnační přípravek je po zaschnutí ekologicky a zdravotně nezávadný.

Záruka

Záruka na výrobky, bazénové lemy a dlažby společnosti Pavax s.r.o. je platná po dobu 24 měsíců od data prodeje, a nevztahuje se na níže popsané události:

 • Poškození zboží při vlastní přepravě
 • Provedení instalace jiným způsobem, než požaduje výrobce
 • Instalace lemů a dlažby na popraskaný a nesoudržný podklad nebo poškození podkladu mrazem
 • Poškození lemů a dlažby špatným odvedením dešťové vody a zatečením pod dlažbu
 • Zanedbání péče nebo nesprávná údržba výrobků

Montáž - Spotřeba materiálů

Níže uvedený soupis uvádí počty materiálů potřebných pro správnou montáž bazénových lemů. Podle počtu zakoupených lemů snadno zjistíte, jaký počet a typ materiálů potřebujete.

pro přípravu porézního a sprašného betonového podkladu staršího 6 měsíců

 • obsah balení 5 kg, vydatnost 20-25 m2 (pro cca. 50-60 ks bazénových lemů)
 • cena za balení 870,- Kč bez DPH
Penetrace Primer 3296

mrazuvzdorné lepidlo k aplikaci na betonové podklady, pro nanášení vrstvy od 3 do 15 mm

 • obsah balení – 25 kg, vydatnost 5–6 m2 (pro cca. 20 ks bazénových lemů)
 • cena za balení 903,- Kč bez DPH
Lepidlo Keraflex Maxi S1

dvousložkové mrazuvzdorné lepidlo pro lepení bazénových lemů na plastový a polypropylenový podklad

 • obsah balení – 5 kg, vydatnost 1,5 m2 (pro cca.10-15 ks bazénových lemů)
 • cena za balení 1395,- Kč bez DPH
Lepidlo Ultrabond Eco Pu 2K

mrazuodolná spárovací hmota s přídavkem křemičitého písku pro spáry šířky 4-15 mm

 • obsah balení – 5 kg, vydatnost 2-2,5 m2 (pro cca. 20 ks bazénových lemů)
 • cena za balení 219,- Kč bez DPH
Spárovací hmota Keracolor GG pro bazénové lemy Klasic

mrazuodolný, transparentní spárovací silikon pro pružné uzavření spár u vnitřní stěny bazénu

 • obsah balení – 310ml, vydatnost 4-5 bm (pro cca. 40-45 ks bazénových lemů)
 • cena za balení 226,- Kč bez DPH
Spárovací tmel pro bazénovou dlažbu Mapei Mapesil AC

slouží k odmaštění,  připravení spáry vnitřní stěny bazénu před aplikací silikonu

 • obsah balení – 0,2ltr., vydatnost 30 bm (pro cca. 60-70 ks bazénových lemů)
 • cena za balení 522,- Kč bez DPH
odmašťovač spár Primer FD

Provazec do spáry MAPEI – Mapefoam pr.- 6 mm

pro vymezení spáry vnitřní stěny bazénu a „zoubku“ bazénového lemu

(používá se při nepravidelné šíře spáry z důvodu nerovnosti stěny bazénu, šetří spárovací silikon)

 • obsah balení – po metrech (dle obvodu bazénu)
 • cena za 1bm 8,- Kč bez DPH
Provazec do spáry Mapefoam

voděodolný impregnační nátěr k ošetření povrchu umělého pískovce

 • obsah balení – 1 ltr., vydatnost  1,5 m2 (pro cca. 5-6 ks bazénových lemů)
 • cena za balení 299,- Kč bez DPH
impregnace umělého pískovce Remei Compact 1kg

Výrobky můžete zakoupit nebo objednat k Vaší zakázce u naší společnosti. Uvedené ceny jsou doporučeny výrobcem.

Potřebné množství pro Vaši stavbu rádi vypočteme, použijte tlačítko Cenová nabídka.