Jiříkovského 9, 602 00 Brno
8-15

Návod k montáži – řada EXCLUSIVE

Správné provedení montáže výrobků je důležité pro výsledný vzhled díla a jeho dlouhodobou funkčnost. Použití kvalitních materiálů a zachování doporučených postupů je proto nezbytné!! Věnujte prosíme pozornost návodu prověřenému praxí pro produkty řady EXCLUSIVE.

Návod k montáži bazénových lemů řady Exclusive

Na základě dlouhodobých zkušeností s výrobou bazénových lemů a dlažby doporučujeme následující postup při montáži a níže uvedené materiály pro jejich bezproblémovou realizaci. Doporučené materiály od firmy Mapei je možno nahradit i výrobky jiných společností. Je ale nezbytné dbát na dodržení zásad o vhodnosti jejich použití pro montáž bazénových lemů a dlažeb z umělého pískovce. Tento fakt doporučujeme předem konzultovat s daným výrobcem, s požadavkem záruky pro jejich vhodnost k výše uvedeným potřebám. Na reklamace poškození bazénových lemů nebo stavby z důvodu použití nevhodných materiálů nebude následně brán ohled. Pokládku bazénových lemů a dlažeb provádějte pouze na kvalitní, předem připravený podklad – viz. „návod na přípravu podkladu“.

Bazénové lemy a okolní dlažbu je možné nainstalovat k bazénu dvěma způsoby. Pro každý způsob je nezbytné provedení odlišné přípravy podkladu.

1.Varianta – bazénový lem nad okolní dlažbou

Vrchní okraj okolní dlažby je ve stejné výši s horní hranou, okrajem bazénu. Bazénový lem se namontuje na konec nahoru.U této varianty téměř odpadá zařezávání okolní dlažby, čímž lze ušetřit mnoho času i nákladů za práci pokladače. Při plánování posuvného zastřešení je ale nutné předem v dokumentaci zohlednit výšku a šíři bazénového lemu, aby následně nepřekážel posuvným segmentům.

Obrázek způsob montáže baz. lemu Exclusive_nad okolní dlažbu

2.Varianta – bazénový lem ve stejné výši s okolní dlažbou

Výši betonového podkladu je nutné připravit, aby po nalepení okolní dlažby korespondoval s výškou bazénového lemu (platí pro montáž dlažby jiné tloušťky nebo od jiného výrobce). Bazénový lem má tloušťku 35 mm a pokud se s ním síla okolní dlažby neshoduje, je potřeba  betonový podklad ponížit nebo povýšit! U stanovení výše betonového podkladu je nezbytné do výpočtu promítnout i výšku lepidla cca.4-5 mm! O tuto výšku povrch betonového podkladu ponižte!Tato varianta je technicky náročnější zvláště u bazénů s rádiusovými provedeními. Vyžaduje zručného řemeslníka, který ovládá dořezávání okolní dlažby. K vnějším rádiusovým zaoblením bazénových lemů kopírujícím tvar bazénu je nutné dořezat okolní dlažbu. Výhodou tohoto provedení je vytvoření rovné plochy okolo celého bazénu a možnost zmenšení velikosti (šíře) případného zastřešení na minimum.

Obrázek způsob montáže baz. lemu Exclusive_v rovině s okolní dlažbou_35mm
Obrázek způsob montáže baz. lemu Exclusive_v rovině s okolní dlažbou_40mm

Příprava podkladu

Pro správnou montáž bazénových lemů a jejich bezproblémový provoz je nezbytně nutné provést řádnou úpravu terénu a podkladu na který se bazénové lemy budou instalovat. Doporučujeme provést úpravu podkladu dle níže popsaného návodu čímž předejdete případným destrukcím díla a také zbytečným snahám o reklamování poškozených bazénových lemů a dlažby. Na bazén a jeho okolí je nutné pohlížet jako na stavbu, která má svá pravidla a fyzikální vlastnosti a navíc je díky svému dutému tvaru vystavena extrémní zátěži v zimním období, jelikož boční stěny promrzají po celé jeho délce. Z těchto důvodů doporučujeme realizovat stavbu opravdu pečlivě.

Popis jednotlivých kroků:

 1. srovnejte a zhutněte rostlý terén – zeminu okolo bazénu.
 2. položte geotextilní tkaninu.
 3. ve výkopu kolem bazénu proveďte drenáž v místech viz. obrázek a proveďte zhutňovaný štěrkový násyp pomocí štěrku frakce 4-8 mm a 8-16 mm ( minimální    podkladní vrstva zhutněného štěrkového zásypu musí být 10 cm ).
 4. položte armovací síť tl. 8-10 mm oka 10×10 mm. až ke stěně bazénu a zalijte betonem tl. min 8 cm ( max. spád podkladního betonu do 1,5% ).Beton je nezbytné nechat vyzrát min. 21 dní. Nikdy nelepte bazénový lem na nevyzrálý podklad, při vyzrávání betonu mohou nastat vlásečnicové trhliny a destrukce dlažby. Proarmování betonové desky je naprosto nezbytné protože betonová deska přemostí výkop a zapře se o okraje rostlé zeminy a okraj bazénu čímž vytvoří pevný můstek. I kdyby po čase došlo k sednutí zeminy nebude to mít vliv na okolní dlažbu a bazénový lem. Je proto nutné zadláždit vždy větší okolní plochu než je samotný výkop pro bazén !! V případě že je výkop kolem bazénu úzký, proveďte drenáž a geotextilie a vyplňte pískem zhutňovaným proléváním vodou ( nepoužívat suť, prosívku nebo hlínu)!! Na toto podloží zhutněte štěrk min.12 cm a zalejte betonem do nezámrzné hloubky 110 cm , který propojte armovací sítí se stěnou bazénu a vytvořte tak betonovou desku. Výše betonové desky k vrchní hraně bazénu závisí na tloušťce zamýšlené okolní dlažby a na zvolené metodě izolace podkladu. Izolace podkladu je naprosto nezbytná z důvodu zamezení vzlínání vlhkosti a tím vytváření případných barevných odlišností bazénových lemů, nebo vzniku vápenných výkvětů.

  Pokud tedy budete instalovat okolní pochůznou dlažbu tloušťky 40 mm, bude podkladová deska ve výši k hraně bazénu následovně:

  hrana bazénu               0

  izolace                         – 3 mm

  lepidlo                         – 4 mm

  dlažba                        – 40 mm

   armování

  CELKEM                     – 47 mm

  Doporučené složení betonu – poměr k cementu:

  cement Portlandský  42,5         1

  kamenivo 4-8 mm                     0,9

  kamenivo 8-16 mm                   1,55

  písek 0-4 mm                            2

  mement 10/40                           0,012

  Melment je superplastifikátor který umožňuje výrobu betonů vysokých pevnostních tříd ze směsí tekuté konzistence.Zvyšuje pevnost, vodotěsnost a odolnost betonu vůči klimatickým jevům. Vyrábí Stachema Kolín s.r.o..

  Další případné přípravky do betonu:

  PORALAN STA – provzdušňující přísada pro vyšší mrazuvzdornost

  KALKODUR – urychlovač tuhnutí při nízkých teplotách

  RETARDAL TKP – zpomalovač tuhnutí při vysokých teplotách

  Dávkování uvedených přípravků provádějte dle návodu od výrobce.

Obrázek zachycuje průřez stavbou od provedení odvodnění drenáží, způsob doplnění (obsypání) výkopu okolo bazénu včetně jeho uzavření betonovou deskou. Důležité je její proarmování s boční zdí bazénu! Část pod bazénovým lemem (označena zeleně) je betonová mazanina, kterou doplníte prostor vzniklý mezi hranou bazénu a pochůznou dlažbou. Pod bazénový lem je možno použít mřížkovou folii z PVC k zvýšení odolnosti lepeného spoje (není to ale nezbytně nutné). U plastových bazénů ponechejte mezi zoubkem a stěnou bazénu mezeru cca. 5mm – dilatační spáru. V zimním období mají polypropylénové bazény působením mrazu tendenci se smršťovat, což by při absenci dilatační spáry vedlo k poškození bazénového lemu. U betonových bazénů s fólií bazénový lem přitiskněte zoubkem přímo na bazénovou stěnu, bez spáry. 

Způsob úpravy terénu u bazénu

Montáž - penetrace

Betonový podklad starší 6 měsíců natřete jednou vrstvou penetračního nátěru MAPEI – Primer 3296 a nechte zaschnout (doba zasychání závisí na klimatických podmínkách a většinou bývá 2-3 hodiny). Nové betonové podklady, mladší 6 měsíců není potřeba penetrovat a tuto operaci můžete vynechat. Penetračním nátěrem je zajištěna lepší přilnavost lepených ploch a vyšší kvalita spoje. Pro nátěr použijte široký plochy štětec nebo váleček.

Montáž – příprava lemů

Po zaschnutí penetračního nátěru poskládejte bazénové lemy na jejich místa okolo bazénu, aby mezi nimi vznikly spáry cca. 5 mm. U bazénů polypropylenových nepřirážejte spodní zoubek lemu až nadoraz ke stěně bazénu, ale ponechejte zde mezeru min. 5 mm. Tato slouží jako dilatace pro pohyb bazénu při změně teplot léto, zima. Vnější stranu bazénových lemů vyrovnejte provázkem. Bazénové lemy nemusí vždy přesně kopírovat vnitřní stěny bazénu z důvodu možné nerovnosti bazénu samotného! Pokud lemy nevychází přesně a musí se zařezávat, začněte u oblouků (oválný nebo obdélný bazén s rohovými rádiusy) a nakonec dokončete rovné strany. Případné dořezání provádějte flex pilou a kotoučem na kámen nebo diamantem. Řezání za mokra nedoporučujeme z důvodu zamokření a případného zašpinění (lemy se lepí suché, bez máčení nejlépe drží). U bazénů betonových a fóliových je možno spodní zobáček bazénového lemu přitlačit až ke stěně bazénu. Záleží zde ale na rovnosti bazénové stěny, kterou má kopírovat. Proto je potřeba řídit se hlavně podle vnější strany bazénového lemu, kterou je nutné vyrovnat provázkem. Pokud plánujete pokračování okolní dlažbou za bazénovými lemy, je dobré mít tuto dlažbu k dispozici již při samotné pokládce lemů. Můžete podle ní přizpůsobit velikost spár mezi lemy, aby tyto následně korespondovaly se spárami okolní dlažby!  

Montáž - lepení

Bazénové lemy se lepí bez předešlého namáčení a případný povlak zpěněného betonu na rubu je nutné odstranit drátěným kartáčem, jinak lem dostatečně nedrží na podkladu a v zimě může dojít k jeho odmrznutí. Pro lepení bazénových lemů použijte mrazuodolné venkovní lepidlo MAPEI – Keraflex Maxi S1. Lepidlo rozmíchejte s vodou podle návodu na obalu a nanášejte v dostatečném množství pomocí ozubené stěrky. Aplikujte je na celou spodní plochu bazénového lemu, aby zde nevznikly dutiny a lem byl přilepen celou svou plochou. Je dobré nanést (namáznout) i menší množství lepidla z boku lemu (opatrně aby se neušpinil jeho povrch), čímž se částečně, od spodu, vyplní i boční spáry. Bazénový lem musí být usazen na dostatečném množství lepidla, které zajistí vyrovnání případných výškových rozdílů a provede jeho pevnou fixaci. Při pokládce s použitím bílého gumového kladiva buďte velice opatrní, případný poklep je lepší provádět pouze dlaní. Při ušpinění povrchu lepidlem, ihned toto odstraňte umytím houbou s čistou vodou! Nalepené dlaždice nechte před finálním spárováním zaschnout minimálně 24 hodin. Po tuto dobu je zabezpečte před deštěm, aby se voda nedostala do spár a pod povrch dlaždic. Dostatečné množství použitého lepidla a jeho správná aplikace brání průchodu vlhka z podkladního betonu do tělesa bazénového lemu. Zamezuje tím vznik barevných odlišností, snižuje možnost výskytu vápenných výkvětů a brání odmrznutí.

Montáž - spárování

Po dostatečném zaschnutí lepidla očistěte spáry od kousků lepidla a prachu. Před samotným spárováním je vhodné použít papírovou ochranou pásku proti ušpinění povrchu lemů. Pásku nalepte po okrajích spár co nejpřesněji, aby se spárovací hmotou neznečistil okolní povrch (pásku nejdříve vyzkoušejte, zda je vhodná a případně po odlepení nezanechává stopy lepidla na povrchu). K spárování použijte spárovací hmotou Mapei Ultracolor Plus podobné barvy jako je povrch výrobků. Část spárovací hmoty, kterou jste schopni zpracovat do cca. 30 minut rozmíchejte s vodou dle návodu na obalu. Vyplňování spáry provádějte na dvakrát (poprvé naplňte spáru cca. do poloviny) s přestávkou 1-2 hodiny, aby spárovací hmota mírně zatuhla a nevytekla zboku ze spár. Spáry musí být vyplněny celé (kompaktně) ve svém průřezu, aby uvnitř nevznikly dutiny, v kterých by se mohla hromadit voda. Spárování provádějte např. plastovou stěrkou a spáru nahoře zamáčkněte mírně dovnitř dřevěnou kulatinou nebo prstem. Plnění spár je možné provádět i pomocí průmyslové kartuše, ale spárovací hmota musí být namíchána řidší, aby šla z kartuše vymáčknout. Ochranné pásky doporučujeme odstranit co nejdříve, ihned po zavadnutí spár. Případné ušpinění povrchu spárovací hmotou ihned umyjte houbou a čistou vodou!!  Spárování neprovádějte za teplot vyšších 25 stupňů a čerstvě provedené spáry chraňte až do jejich konečného vyzrání před prudkým sluncem, deštěm a mrazem. Prostor mezi spodním zoubkem bazénového lemu a stěnou bazénu je nutné taktéž zabezpečit. Mohlo by zde docházet k zatékání vody pod lem a hromadění nečistot, případně plísní. V místě spáry u spodního zoubku lemu (mezi zoubkem a stěnou bazénu) odmastěte stěnu bazénu odmašťovačem MAPEI Primer FD. Použijte malý štěteček a spáru po aplikaci odmašťovače nechte několik minut odvětrat. Pozor na znečištění bazénu, odmašťovač může způsobit jeho nevratné poškození!! Poté spáru vyplňte silikonovým tmelem MAPEI Mapesil AC transparent, který prstem řádně zatlačte. Pokud je spára větší např. z důvodu nerovnosti stěny bazénu, vyplňte ji nejdříve provazcem Mapei Mapefoam 6 mm a následně aplikujte silikon. Spárování neprovádějte za teplot vyšších 25 stupňů.

Impregnace povrchu

Betonové výrobky řady Mystery jsou již při výrobě plněny hydrofobními materiály. Tyto snižují nasákavost jejich povrchu a redukují přenos a usazování nečistot do vnitřní struktury. Pro běžné, domácí používání není tedy zapotřebí již další ochrana jejich povrchu. Tato je naopak vhodná při plánované vyšší zátěži, např. komerčním použití u veřejných bazénů a při větší frekvencí osob v penzionech, atd..

Pro ochranu povrchů výrobků z vibrovaného betonu doporučujeme použití impregnačního přípravku HD impregnace od společnosti Chryso. Tento přípravek mírně vytvrzuje jejich povrch, zabraňuje průsaku skvrn a nečistot a vytváří ochranný film proti olejům a mastnotám. Přípravek ve formě bílé mléčné kapaliny je zapotřebí před aplikaci naředit čistou vodou v poměru 3:1 (3 díly přípravku a 1 díl čisté vody, a řádně promíchat). Následnou aplikaci provádějte naředěným přípravkem za pomoci širokého plochého štětce. Impregnaci naneste na celou pohledovou plochu výrobku a přebytky (kaluže) nevsáknuté impregnace ihned z povrchu setřete a vysušte čistou savou látkou. Důkladné setření přebytečné impregnace je velice důležité, protože při jejím opomenutí mohou po zaschnutí na povrchu vzniknout lesklá místa a znehodnotit tak celkový jednotný vzhled. Při impregnování výrobků nainstalovaných u bazénu zajistěte, aby nedošlo k znečištění bazénu samotného, nebo okolních ploch! Po provedeném nátěru musí být celý povrch jednotný, mírně navlhlý a bez vlhkých skvrn. Povrch výrobku během nanášení impregnačního nátěru výrazně ztmavne a mohou se na něm i objevit nepravidelné flíčky. Během pár minut, vlivem vysychání ale opět dostane svoji původní barevnost. U některých barev může po aplikaci dojít k nepatrnému prohloubení jejich sytosti (tzv. mokrý efekt).

Impregnování je vhodné provádět na již namontované a dostatečné proschlé, zaspárované dlažbě (lemech) čímž je celá plocha včetně spár jednolitě uzavřena.. Pokud provedete impregnaci výrobků před jejich montáží, tyto následně volně rozložte na suchém, větraném místě a nechte řádně proschnout (doba zasychání je závislá na aktuálních klimatických podmínkách a v jednotlivých ročních obdobích může trvat rozdílně). Čerstvě naimpregnované výrobky nikdy neprokládejte přepravním balícím polystyrenem nebo jinými proložkami, tyto mohou na povrchu způsobit nevratné otisky nebo fleky!!  Minimální doba k celkovému proschnutí a 100% ochraně výrobků by neměla být kratší než 24 hodin a po tuto dobu nesmí výrobky přijít do kontaktu s vodou nebo nečistotami! Impregnaci neprovádějte za mrazivého a sychravého počasí, za deště, na prudkém slunci a při teplotách nad 25 stupňů. Při práci chraňte zrak ochrannými brýlemi a k ochraně rukou použijte gumové rukavice.

Přípravek HD impregnace je po zaschnutí ekologicky i zdravotně nezávadný.

Záruka

Záruka na výrobky, bazénové lemy a dlažby společnosti Pavax s.r.o., je 24 měsíců od data prodeje.

Záruka se nevztahuje na:

1.Poškození zboží při vlastní přepravě

2.Provedení instalace jiným způsobem, než požaduje výrobce

3.Instalace lemů a dlažby na popraskaný a nesoudržný podklad nebo poškození podkladu mrazem

4.Poškození lemů a dlažby špatným odvedením dešťové vody a zatečením pod dlažbu

5.Zanedbání péče nebo nesprávná údržba výrobků

Montáž - Spotřeba materiálů

Níže uvedený soupis uvádí počty materiálů potřebných pro správnou montáž bazénových lemů. Podle počtu zakoupených lemů snadno zjistíte, jaký počet a typ materiálů potřebujete.

pro přípravu porézního a sprašného betonového podkladu staršího 6 měsíců

obsah balení 5 kg, vydatnost 20-25 m2 (pro cca. 50-60 ks bazénových lemů)

cena za balení 870,- Kč bez DPH

Penetrace Primer 3296

mrazuvzdorné lepidlo k apikaci na betonové podklady, pro nanášení vrstvy od 3 do 15 mm

obsah balení – 25 kg, vydatnost 5–6 m2 (pro cca. 20 ks bazénových lemů)

cena za balení 903,- Kč bez DPH

Lepidlo Keraflex Maxi S1

Lepidlo MAPEI – Keralastic T

dvousložkové mrazuvzdorné lepidlo pro lepení bazénových lemů na plastový a polypropylenový podklad

obsah balení – 5 kg, vydatnost 2,5 m2 (pro cca.15-20 ks bazénových lemů)

cena za balení 1395,- Kč bez DPH

Lepidlo Mapei Keralastic T

mrazuodolná spárovací hmota s přídavkem křemičitého písku pro spáry šířky 2-20 mm

obsah balení – 5 kg, vydatnost 2-2,5 m2 (pro cca. 20 ks bazénových lemů)

cena za balení 437,- Kč bez DPH

Spárovací hmota Ultracolor Plus

mrazuodolný, transparentní spárovací silikon pro pružné uzavření spár u vnitřní stěny bazénu

obsah balení – 310ml, vydatnost 4-5 bm (pro cca. 40-45 ks bazénových lemů)

cena za balení 226,- Kč bez DPH

Spárovací tmel Mapei Mapesil AC

slouží k odmaštění,  připravení spáry vnitřní stěny bazénu před aplikací silikonu

obsah balení – 0,2ltr., vydatnost 30 bm (pro cca. 60-70 ks bazénových lemů)

cena za balení 522,- Kč bez DPH

odmašťovač spár Primer FD

Provazec do spáry MAPEI – Mapefoam pr.- 6 mm

pro vymezení spáry vnitřní stěny bazénu a „zoubku“ bazénového lemu

(používá se při nepravidelné šíře spáry z důvodu nerovnosti stěny bazénu, šetří spárovací silikon)

obsah balení – po metrech (dle obvodu bazénu)

cena za 1bm 8,- Kč bez DPH

Provazec do spáry Mapefoam

voděodolný impregnační nátěr k ošetření povrchu betonu

obsah balení – 1 ltr., vydatnost  8-9 m2 (pro cca. 45-50 ks bazénových lemů)

cena za balení 190,- Kč bez DPH

Impregnace betonu HD

Výrobky můžete zakoupit nebo objednat k Vaší zakázce u naší společnosti. Uvedené ceny jsou doporučeny výrobcem.

Potřebné množství pro Vaši stavbu rádi vypočteme, použijte tlačítko Cenová nabídka.